Trong 2 ngày 27 và 28/6, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn thành viên Chính phủ mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước với 94,12% số phiếu; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ với 92,08% số phiếu.

Phát biểu trước Quốc hội chiều 27/6 sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm: "Trên cương vị công tác của mình, tôi hứa sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân, ra sức học tập và rèn luyện, tăng cường phối hợp và cộng tác chặt chẽ với UBTV Quốc hội, Chính phủ, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các ngành, các cấp, với Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội X của Đảng đã đề ra; tập trung chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng và an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", đưa dân tộc ta sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới, vì sự tiến bộ chung của nhân loại...".

Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng và Phạm Gia Khiêm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội chiều 27/6. Thủ tướng bày tỏ:

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, tôi nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định. Tôi luôn coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang diễn biến phức tạp, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn và đan xen nhau, điều tâm huyết của tôi là thấu suốt và chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục điều hành thực hiện tốt chương trình cộng tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007 mà Thủ tướng Phan Văn Khải đã trình bày tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khoá này.

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Tôi xin hết lòng, dốc sức cùng tập thể Chính phủ và cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nhanh các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ và cải thiện môi trường; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và tiến cùng thời đại.

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; xây dựng hệ thống hành chính, trước hết là Chính phủ, trong sạch vững mạnh, sâu sát, gắn bó với dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xem đây là một trọng tâm công tác của Chính phủ trong thời gian tới.

Trong việc thực hiện chức trách của người đứng đầu Chính phủ, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các thành viên Chính phủ chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.--PageBreak--

Tôi tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ và cộng tác chặt chẽ của các thành viên Chính phủ, của các cơ quan Nhà nước và của các ngành, các cấp.

Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế vì hoà bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi và tập thể Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị. Chúng tôi xin trân trọng đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng.

Tôi đặc biệt biết ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Phan Văn Khải, các đồng chí đã tin cậy giao cho tôi nhiệm vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đã phân công tôi phụ trách nhiều lĩnh vực công tác quan trọng trong 2 nhiệm kỳ qua. Đây là sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực tạo phần thuận lợi cho tôi trong việc đảm đương trọng trách mới.

Tôi luôn ghi nhớ và xin chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, đồng chí, đồng bào trong cả nước và ở những nơi tôi đã công tác chiến đấu từ những năm tháng chiến tranh và trong thời gian tôi làm việc ở địa phương và các cơ quan Trung ương. Đồng chí và đồng bào đã dành cho tôi sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ chí tình.

Tôi luôn tâm niệm, tất cả là nhờ có dân, có Đảng. Tôi nguyện nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, sống và làm việc đúng pháp luật, gương mẫu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ chính quyền là công bộc của dân, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

Nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết, chân thành của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện để xứng đáng với tình cảm cao đẹp và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội và toàn thể đồng bào”.

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.

Sáng 28/6, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm các thành viên Chính phủ theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị; Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển; Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình. (Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Quang Nghị, Quách Lê Thanh được đề nghị miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ khác).

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ để các đại biểu Quốc hội phê chuẩn.

Chiều 28/6, Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn danh sách các thành viên Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Trương Vĩnh Trọng được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Gia Khiêm được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ VHTT Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ.

Đồng chí Phùng Quang Thanh được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ VHTT; đồng chí Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đồng chí Trần Văn Truyền được phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu vào chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày hôm nay (29/6), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời trình Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy  viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh mới

Trường - Hiếu