UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu chung là xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch và điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

Chương trình đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu, đó là: Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; công tác truyền thông; xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tích cực huy động các nguồn vốn... nhằm thực hiện tốt 9 nội dung nêu ra trong Chương trình, như: Truyền thông, giáo dục vận động xã hội để nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền trẻ em; xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; mục tiêu sức khỏe, dinh dưỡng; mục tiêu nước sạch, vệ sinh môi trường; mục tiêu giáo dục; mục tiêu Bảo vệ trẻ em; mục tiêu văn hóa, vui chơi cho trẻ em, quyền tham gia của trẻ em; xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; thực hiện quản lý, giám sát đánh giá.

Chương trình áp dụng cho đối tượng là tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là người dân tộc thiểu số, người chưa thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật

N.H.Khôi