Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 12 dự án để đề xuất thành phố giải quyết dứt điểm, cụ thể đối với từng dự án theo hướng bố trí kinh phí đầu tư cho dự án dân sinh bức xúc (đã cấp vốn phải hoàn thành dứt điểm)

N.Y.