Ngày 27/12, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi nghe báo cáo kết quả thanh tra Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Theo đó, Thủ tướng kết luận: Trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn I của dự án, chủ đầu tư, các đơn vị của Trung ương và địa phương tham gia quản lý, xây dựng đường Hồ Chí Minh đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện rất khó khăn và nguy hiểm; chưa phát hiện tham nhũng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có những thiếu sót, sai phạm, cần phải được chấn chỉnh khắc phục kịp thời. Qua đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể và có báo cáo Thủ tướng trong tháng 2/2007.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan xem xét, thống nhất biện pháp xử lý các sai phạm về tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại về đền bù, khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án; Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng sớm tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Mặt khác, Bộ GTVT tiến hành xác định chính thức tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I, thống nhất với Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đơn vị liên quan, tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể có thiếu sót, sai phạm, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I để chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt giai đoạn II

Thanh Hà