Đây là các địa phương được Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo điểm, theo dõi quá trình triển khai. Các tỉnh, thành Đoàn còn lại trên cả nước chọn một phường làm điểm. Nét mới của Tháng Thanh niên năm nay là lễ ra quân gắn với triển khai các công trình, phần việc cụ thể theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

B.B.