Theo đó, trong năm 2015, VRN sẽ hỗ trợ triển khai 4 ý tưởng liên quan đến sáng kiến cộng đồng về bảo vệ môi trường sông; các mô hình bảo vệ môi trường sông; tổ chức các sự kiện, truyền thông về bảo vệ môi trường sông; tăng cường quản lý dựa vào cộng đồng để bảo vệ môi trường sông.

Mỗi ý tưởng được VRN lựa chọn sẽ được nhận khoản hỗ trợ 15 triệu đồng. Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng từ ngày 15/4 về văn phòng VRN qua email: rivervietnam@gmail.com.

K. Vy