Sau 2 sự cố nói trên, VATM đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo VATM, các tập thể phải kiểm điểm gồm: Ban lãnh đạo VATM, lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam, cùng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Phòng kỹ thuật, Tổ an toàn bay, Phòng không lưu, Trung tâm kiểm soát tiếp cận - Tại sân.

Về cá nhân, VATM thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Công, Đoàn Hữu Gia, Nguyễn Văn Thăng. Với Công ty Quản lý bay miền Nam, kiểm điểm trách nhiệm giám đốc và 3 phó tổng giám đốc, 7 trưởng phòng, trưởng trung tâm, tổ trưởng, kíp trưởng và các kiểm soát viên không lưu có liên quan.

VATM kiến nghị, Bộ GTVT xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật khiển trách 3 lãnh đạo thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT gồm: ông Hoàng Thành - Chủ tịch HĐTV VATM, ông Đinh Việt Thắng - Tổng Giám đốc VATM và ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc VATM. Đồng thời, VATM thống nhất phê bình nghiêm khắc Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Công và Đoàn Hữu Gia. 

T. H.