Số vật liệu nổ này gồm đạn pháo, đạn cối, rocket, kíp nổ các loại, được người dân trong quá trình phát triển sản xuất đã phát hiện và gom lại, chôn sâu dưới lòng đất. Trong quá trình rà phá, làm sạch đất đai tại khu vực này, các nhân viên của dự án trên đã phát hiện, di dời đến điểm tổ chức hủy nổ an toàn.

Thanh Bình