Hầu hết người có uy tín được nhân dân bầu chọn lần này đều là già làng, thôn trưởng, mặt trận thôn, chức việc của tôn giáo, trưởng tộc, trưởng họ... 

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, phức tạp về an ninh chính trị, có 75 xã thuộc vùng khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 54% dân số với 28 dân tộc anh em cùng sinh sống…

N.H.Khôi