Nguồn vốn xã hội hóa này sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực để triển khai mô hình “Hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi” của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và thúc đẩy các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Thời gian tới, Ban Điều phối đề án sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất, hỗ trợ phát triển thể lực, chiều cao cho học sinh ở một số trường học, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm về tác động của thể dục thể thao, dinh dưỡng, đẩy mạnh việc hợp tác, huy động nguồn lực xã hội, chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh.

Hải Châu