Nội dung: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân và trách nhiệm của các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; các biện pháp phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Ngoài ra, các chức sắc tôn giáo còn được trang bị những kiến thức cơ bản về luật, pháp lệnh liên quan đến QP-AN quốc gia; tình hình nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương

V.Đức - C.X.