Theo đó, từ nguồn hỗ trợ thủy lợi phí của Chính phủ, kinh phí để đầu tư cho công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương trên địa bàn tỉnh do công ty quản lý năm 2013 là 23,656 tỷ đồng với 71 hạng mục công trình

Hoàng Nguyên