Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 được phê duyệt theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng là một chính sách cụ thể của Nhà nước về viễn thông công ích.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình đã tạo cơ hội cho hơn 20 triệu dân trên địa bàn 4.349 xã và 41 đảo tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện thoại và truy nhập internet; góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng và cộng đồng dân cư. Tỷ lệ số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng đạt khoảng 97%, hoàn thành cơ bản mục tiêu 100% số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên thì hiện nay tỷ lệ số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập internet công cộng mới chỉ đạt 55%, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra là 70%. Chỉ tiêu về mật độ thuê bao điện thoại cố định đạt cao nhưng không đều.

Chương trình cũng chưa ban hành được cơ chế triển khai hỗ trợ đối với các dịch vụ viễn thông và internet trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng không rõ ràng giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với khuyến mại của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp để xảy ra tình trạng vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao và thiết bị đầu cuối cho cá nhân, hộ gia đình; chưa thực hiện nghiêm chính sách đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Hải Châu