Tổng giá trị của các dự án này là trên 165,29 triệu USD, trong đó ADB cho vay 110,97 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,94 triệu USD, Chính phủ Hà Lan và Phần Lan viện trợ không hoàn lại 15,57 triệu USD, phần còn lại là 9,81 triệu USD sẽ do những người hưởng lợi đóng góp qua công lao động và hiện vật.

Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng như sau: 61,62 triệu USD dành cho dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005"; 88,67 triệu USD cho dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" và 15 triệu USD được dùng để "Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo III"

L.T.