Đây là hội thảo khoa học cấp thành phố được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển”.

Hội thảo đã tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính (với 54 báo cáo tham luận) trong đó, nhóm chủ đề lịch sử - văn hóa hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội tập trung vào các nội dung: Thăng Long - Hà Nội: Đô thị Việt Nam cổ truyền; Thủ đô Hà Nội thời cận đại; Cách mạng tháng Tám 1945, những bài học kinh nghiệm cho hiện tại; Thủ đô Hà Nội 1946-2008; Thủ đô Hà Nội từ 2008 đến nay; vị thế của Thủ đô đối với cả nước; đặc trưng và bài học phát triển của đô thị Thăng Long-Hà Nội.

Nhóm chủ đề nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: nguồn lực đất đai, tự nhiên, tài nguyên môi trường; nguồn lực con người; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, khai thác nguồn tài nguyên nhân văn; nguồn lực kinh tế-xã hội; mối quan hệ giữ tăng tốc phát triển, về đích sớm với phát triển bền vững; Luật Thủ đô và việc đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống; khai thác và phát huy nguồn lực tổng hợp trong phát triển Thủ đô Hà Nội (thành tựu và kinh nghiệm).

Nhóm chủ đề định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội với các nội dung: quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030; xây dựng nông thôn mới gắn với tăng tốc đô thị hóa ở nông thôn ngoại thành Hà Nội; tổ chức, quản lý các đô thị ở Việt Nam với Thủ đô Hà Nội; tổ chức, quản lý Thủ đô một số nước và kinh nghiệm cho Thủ đô Hà Nội; Thủ đô Hà Nội trong mối quan hệ với các vùng Thủ đô; Thủ đô Hà Nội: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững; mô hình tổ chức và quản lý thành phố Hà Nội-đô thị trực thuộc trung ương (tổng kết lý luận và thực tiễn).

Các tham luận tại hội thảo đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong 70 năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề phát triển đô thị Hà Nội.

Trên cơ sở đó, hội thảo góp phần làm rõ và bổ sung vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI những vấn đề quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Chi Linh