Hơn 200 học viên đã được phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 2013 sửa đổi như: Về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; vai trò của Nhà nước và kinh tế Nhà nước trong định hướng, điều tiết sự phát triển của  nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; bộ máy Nhà nước thể hiện trong Hiến pháp đã có những điều chỉnh để làm rõ, minh bạch hơn; Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp…; làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp…

C.Hồng