Theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT, người dân tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được hỗ trợ: giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có giá trị kinh tế nằm trong danh mục giống được phép sản xuất và kinh doanh theo quy định của Bộ NN&PTNT, phù hợp với quy hoạch, đề án tái cơ cấu ngành và điều kiện của địa phương; phân bón, vật tư theo định mức kỹ thuật áp dụng cho từng giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vaccin tiêm phòng bệnh nguy hiểm theo quy định của thú y.

Mức hỗ trợ cho từng hộ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ không nghèo trong nhóm hộ do UBND tỉnh quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/1/2015.

Chi Linh