Cụ thể, 11 địa phương được hỗ trợ gồm Thanh Hóa (16,2 tỉ), Nghệ An (17,6 tỉ), Hà Tĩnh (13,8 tỉ), Phú Yên (10,9 tỉ), Khánh Hòa (9,9 tỉ), Đắk Lắk (9 tỉ), Đắk Nông (8 tỉ), Bến Tre (8,6 tỉ), Vĩnh Long (6,1 tỉ), Kiên Giang (8,8 tỉ), Cà Mau (8,8 tỉ)). Các địa phương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương, kết hợp nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán.

K.Vy