Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) là các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo. 

Việc hỗ trợ được thực hiện theo hộ gia đình bắt đầu từ ngày 3/9. Trong đó, mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ một lần bằng hiện vật là 1 STB kèm theo ăng ten thu phù hợp cùng với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét. 

H.T.