Bình Dương: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, tỉnh Bình Dương được cơ cấu 6 đại biểu, trong đó có hai đại biểu do Trung ương giới thiệu. Tỉnh chú trọng bầu đại biểu đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn so với các khóa trước. Tỉnh sẽ giới thiệu nhiều ứng cử viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tối thiểu là đại học chính quy; đặc biệt không giới thiệu những đại biểu Quốc hội khóa trước tái ứng cử.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Bình Dương đã thống nhất giới thiệu 12 đại biểu, trong đó số lượng đại biểu nữ tham gia ứng cử chiếm hơn 30%. Một số đại biểu được giới thiệu lần này thuộc một số ngành mũi nhọn của tỉnh.

Vĩnh Long: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh đã thống nhất lựa chọn 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội lần này. Trong đó có 2 đại biểu là cán bộ chủ chốt của khối cơ quan Đảng và Nhà nước; 3 đại biểu thuộc khối các ngành kinh tế (bao gồm các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - du lịch); 4 đại biểu thuộc các ngành văn hoá - xã hội và 7 đại biểu thuộc tổ chức Mặt trận và các đoàn thể.

Để đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, nhất là cơ cấu nữ và trẻ, UBMTTQ tỉnh tạo điều kiện cho 7 ban, ngành, đoàn thể được giới thiệu đại biểu nữ; 5 ban, ngành, đoàn thể giới thiệu đại biểu trẻ.

Thái Bình: Các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh đã thảo luận và thống nhất số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII là 22 người gồm: Thường trực Tỉnh ủy 1 người, đại biểu Quốc hội chuyên trách 2 người, UBMTTQ tỉnh 2 người, Quân đội 2 người, ngành Y tế 4 người, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 3 người; lĩnh vực sản xuất kinh doanh 4 người, tự ứng cử 1 người, Trung ương giới thiệu 3 người.

Kỳ này, Thái Bình được bầu 9 đại biểu, trong đó Trung ương 3 đại biểu, địa phương 6 đại biểu.

Ninh Bình: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh thống nhất số lượng người ứng cử gồm 12 người, dự kiến tự ứng cử từ 1-3 người.

Tỉnh Ninh Bình sẽ được bầu 6 đại biểu, trong đó địa phương 4 đại biểu, Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Tỉnh dự kiến chia làm 2 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và thị xã Tam Điệp.

Khánh Hòa: Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Khánh Hoà được bầu 7 đại biểu; trong đó 5 đại biểu của địa phương và 2 đại biểu của Trung ương. Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhất trí chọn 15 người ở 9 cơ quan, đơn vị thuộc các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Lao động - Thương binh và Xã hội, 3 doanh nghiệp và 3 huyện, thị, thành phố để bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần nam, nữ, người dân tộc Rắc-lây, tuổi trẻ, người ngoài Đảng theo đúng qui định của Trung ương.

Trên phân bổ số đại biểu được bầu của Quốc hội lần này, Khánh Hoà dự kiến sẽ thành lập 3 đơn vị bầu cử, trong đó có 1 đơn vị bầu cử 5 người chọn 3, hai đơn vị còn lại mỗi đơn vị 4 người chọn 2.

Tiền Giang: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh đã thống nhất giới thiệu từ 15-18 người ở 12 cơ quan, đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XII tại tỉnh Tiền Giang được bầu 9 đại biểu (Trung ương giới thiệu 3 đại biểu, địa phương 6 đại biểu). Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử là 5 đại biểu (bầu 3 đại biểu).

Sau khi nhất trí về số lượng người ra ứng cử, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh sẽ phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ra ứng cử, để đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba (bước 5) thống nhất số lượng người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII là 15 đại biểu ở 3 đơn vị bầu cử.

Sóc Trăng: Theo phân bổ của Trung ương, tỉnh được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XII, trong đó có 2 đại biểu từ Trung ương giới thiệu về. Cơ cấu dự kiến ứng cử viên của tỉnh gồm: lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, phụ nữ, thanh niên, dân tộc Khmer, dân tộc Hoa, ngành Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học công nghệ, trẻ tuổi và người ngoài Đảng.

Các đại biểu tham dự hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí cao số lượng 14 ứng cử viên sau khi hiệp thương lần cuối cùng để đảm bảo mỗi đơn vị bầu cử có ít nhất dư 2 ứng cử viên.

Lâm Đồng: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh thống nhất 6 đơn vị và 6 địa phương (cấp huyện, thị) trong tỉnh giới thiệu 17 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Tỉnh chú trọng đến cơ cấu: trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng.

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ có 7 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu về. Vì vậy, 17 người được lựa chọn để giới thiệu này sẽ qua các vòng hiệp thương tiếp theo để bầu chọn 5 đại biểu

PV