Kết quả quan trắc cho thấy, các hồ Tiên Nga, Dư Hàng và một số kênh xả trên địa bàn thành phố đang bị ô nhiễm nặng với nồng độ COD, TSS, BOD 5, NH3 - N đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 10 đến 100 lần.

Nghiêm trọng nhất là nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại cầu Vàng, đập Cái Tắt và cầu Rế 2 thuộc sông Rế, sông Đa Độ cũng có dấu hiệu ô nhiễm với các thông số COD, TSS, NH3 - N vượt từ 1,2 đến 5 lần tiêu chuẩn cho phép.

Sở dĩ nguồn nước bị ô nhiễm là do nước thải, rác sinh hoạt của người dân và các nhà máy công nghiệp đều xả thẳng ra các sông

Đăng Hùng