Thực hiện Thông báo số 43/TB/TB ngày 4/12/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập quận Đồ Sơn phía Nam thành phố. Theo đó, thị xã Đồ Sơn xây dựng đề án nâng cấp, mở rộng trên cơ sở chuyển nguyên trạng địa giới hành chính thị xã Đồ Sơn sáp nhập với một số xã của huyện Kiến Thụy như Hợp Đức, Tân Thành dọc theo đường 153 (Cầu Rào - Đồ Sơn).

Dự kiến, quận Đồ Sơn sẽ có 7 phường trải dài từ khu vực xã Tân Thành đến hết khu vực thị xã Đồ Sơn hiện tại.

Việc thành lập quận mới Đồ Sơn phù hợp với nội dung điều chỉnh qui hoạch xây dựng thành phố đến năm 2020, tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước của chính quyền, sử dụng có hiệu quả các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện, thị xã Đồ Sơn đã hoàn thành đề án nâng cấp mở rộng trình các cấp, ngành, thành phố quyết định

M.H.