Tỉnh đầu tư hơn 13 tỷ đồng bê tông hóa 29km mặt đê, trong đó 15km thuộc các tuyến đê ở Chí Linh, Nam Sách, Kim Thành, Ninh Giang được gia cố, đổ bê tông rộng 5m, dày 20cm. 14km mặt đê ở Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ được rải cấp phối. Đến nay, trong số 368km đê trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 45km bê tông hóa mặt đê, 181 km được rải cấp phối.

Toàn bộ 13,5km đê hữu sông Thái Bình (Tp. Hải Dương) cũng đã được bê tông hóa mặt đê

P.V.