Cụ thể, đoàn kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ; thực hiện chỉ đạo của UBND TP; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với các tổ chức và công dân; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Theo Quyết định số 3938/QĐ-SNV của UBND TP Hà Nội, Đoàn có quyền kiến nghị với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc TP Hà Nội khắc phục các tồn tại và xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được phát hiện qua kiểm tra công vụ. Trưởng đoàn Kiểm tra công vụ có thể mời một số cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ.

N.Y.