Theo đó, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng như sau:

Đối với vị trí đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,02 lần so với giá đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29.12.2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 78,780 triệu đồng/m2.

Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,0 lần so với giá đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29.12.2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 42,120 triệu đồng/m2.

Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29.12.2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 33,634 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà tái định cư: Thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Hải Châu