Trong điều kiện huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và xã hội còn khó khăn, đồng thời không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trong đó, ưu tiên đầu tư từ đồng vào làng và từ làng lên xã, chọn những nội dung công việc chưa cần thiết hoặc cần ít tiền làm trước.

Hà Nội tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất tạo mũi đột phát trong quá trình phát triển, bảo đảm hiệu quả, bền vững

“Tập trung trước hết cho hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất gắn với dồn điền, đổi thửa và chuyển đổi cơ cấu sản xuất tạo mũi đột phát trong quá trình phát triển, bảo đảm hiệu quả, bền vững”, Công văn số 10158/UBND-KH&ĐT nhấn mạnh.

C.L.