UBND TP đã yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, các quận, huyện, thị xã phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống lụt bão đã được xây dựng. Trong đó có phương án cụ thể về tình huống sơ tán dân cư để chủ động triển khai thực hiện khi tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra.

Trước mắt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch - kiến trúc, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát việc xây dựng công trình, nhà ở tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp để hạn chế rủi ro do thiên tai gây ra, có phương án bảo đảm an toàn đối với các công trình, nhà ở hiện có ven sông, khu vực trũng thấp nguy hiểm

N.Y.