Theo Sở Xây dựng, các tuyến kênh, mương thuộc dự án II đang trong giai đoạn thi công dở dang, chưa phát huy hiệu quả thoát nước mùa mưa năm 2013. Một số tuyến cống chính dự kiến hoàn thành bàn giao trong năm 2012 nhưng vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa được bàn giao như: Cống hoá mương Hào Nam - Yên Lãng, đường Nguyễn Xiển... Một số khu vực nội thành vẫn còn thiếu cống thoát nước như các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai...

N.Y.