Trong đó: Chấm điểm 0 đối với 4 bài thi viết Kiến thức chung và 2 bài thi viết chuyên ngành bị đình chỉ thi; trừ 40% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo, 20% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức độ khiển trách của 140 bài vi phạm quy chế, nội quy thi.

Trong kỳ tuyển dụng công chức TP Hà Nội năm 2015, Hà Nội có 63 thí sinh thuộc diện đặc cách không phải tham gia thi tuyển. Mặc dù không phải thi tuyển nhưng những thí sinh này vẫn phải trải qua kỳ kiểm tra, sát hạch bằng hình thức bài viết và phỏng vấn trực tiếp.

Trong số 63 thí sinh thuộc diện đặc cách có 30 người không qua được kỳ sát hạch (5 người có bằng thạc sĩ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; 25 người là thủ khoa trong nước, cử nhân bằng giỏi nước ngoài).

N.Yến