Sở GTVT Hà Nội được giao làm Chủ đầu tư, có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Đảm bảo sự khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật của khu vực...

N.Y.