Quyết định này nêu rõ, các cơ sở sản xuất làng nghề được giao đất, ký hợp đồng thuê đất và đầu tư xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đặc biệt, nếu sau 12 tháng kể từ khi được giao đất, các cơ sở sản xuất làng nghề không triển khai xây dựng nhà xưởng mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi.

Trong trường hợp bất khả kháng, cơ sở sản xuất phải báo cáo đơn vị quản lý để UBND huyện chấp thuận việc gia hạn 1 lần trong vòng không quá 6 tháng.

Hết thời gian gia hạn, nếu vẫn chưa xây dựng nhà xưởng, đơn vị quản lý phải báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật

N.Y