Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp - NƠTNT (Điều 4 của Quy định) là hộ gia đình có ít nhất một người hoặc cá nhân (đối với hộ độc thân) là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp đã nghỉ chế độ theo quy định).

Tương tự là các gia đình có người làm lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động tự do, kinh doanh cá thể bảo đảm có thu nhập để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định. Các đối tượng phải bảo đảm các điều kiện như chưa có nhà ở, có nhà chung cư nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2/người hoặc có nhà riêng lẻ, nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người, chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở hoặc đất ở dưới mọi hình thức, chưa được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Các đối tượng cũng phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội và có mức thu nhập hằng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân theo quy định của UBND TP

C.L.