Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, đến nay, toàn TP đã dồn điền đổi thửa được gần 74.600ha, bằng 97,11% kế hoạch.

Sau dồn điền đổi thửa, TP dôi dư gần 1.478ha đất canh tác, tạo điều kiện cho việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi của địa phương. Tuy nhiên, sau dồn điền đổi thửa, việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lúng túng, nhiều địa phương thiếu kinh phí đào đắp, cứng hóa giao thông, thủy lợi đồng bộ…

N.Y.