Tuy nhiên, 12 hộ chưa được phê duyệt phương án cũng đã có đơn tự nguyện bàn giao mặt bằng và xin di chuyển sớm.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận đã thống nhất cho các hộ dân bắt thăm nhà tạm cư và di chuyển cùng 20 hộ đã phê duyệt phương án.

Thời gian tới, quận tiếp tục trình phê duyệt 36 phương án GPMB; tuyên truyền, vận động 24 hộ thực hiện điều tra, khảo sát làm căn cứ lập phương án; họp với 35 hộ xung quanh nhà A1, A2 sau khi có quyết định thu hồi đất của thành phố

C.L.