Đối với người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy (không nằm trong danh sách hoặc không có hồ sơ quản lý) nhưng tự nhận là nghiện hoặc có văn bản của gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đã thành niên) công nhận là người nghiện thì xác định ngay là người nghiện ma túy. Đối với người đủ 18 tuổi trở lên không có nơi cư trú ổn định, có xét nghiệm dương tính với ma túy, tự nhận nghiện ma túy thì xác định ngay là người nghiện ma túy.

Người không có nơi cư trú ổn định có xét nghiệm ma túy dương tính, tuy không tự nhận đã nghiện ma túy nhưng có căn cứ nghi ngờ là người nghiện, thì sẽ được đưa vào cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của thành phố để quản lý theo dõi, xác định tình trạng nghiện, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý.

Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 6 tháng. Thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Từ 12 đến 24 tháng.

C.L.