Bạo lực ở học đường vẫn có xu hướng gia tăng. Chỉ trong vòng 3 năm từ 2005-2007, tình trạng xâm hại, bạo lực trong gia đình đã tăng gấp 3 lần, ở cộng đồng tăng 7 lần và trong trường học tăng 13 lần. Năm 2008, thống kê của 63 tỉnh, thành trên cả nước có 3.956 trẻ em bị ngược đãi, bạo lực.

Vấn đề bạo lực học đường gia tăng trong những năm qua đã trở thành mối quan ngại của các nhà quản lý, lo lắng của các gia đình và bản thân trẻ em, đặc biệt là ở cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.

Hằng năm, có khoảng 1.500 - 2.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện và đưa ra xét xử tại tòa khoảng trên 1.000 vụ

T.Uyên