Từ những nguồn vốn đầu tư thiết thực này đã giúp cho mọi mặt đời sống của người dân (hơn 90% người dân tộc thiểu số) được cải thiện rõ rệt. Tính đến nay đã có ít nhất 26/78 xã đã vượt ra khỏi danh sách những xã đặc biệt khó khăn.

Theo dự kiến, năm 2007, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục được đầu tư khoảng 70 tỷ đồng tập trung tạo thêm lực mới cho 52 xã còn lại để nhanh chóng cùng phát triển, hòa nhập xu thế chung của thời đại

Sê San