Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận 836 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm gần 30% so với cùng kỳ) và đã giải quyết đạt hơn 92% yêu cầu của công dân

S.S.