Gồm các thị trường: Đài Loan: 4.415 lao động (1.268 lao động nữ), Nhật Bản: 2.112 lao động (831 lao động nữ), Hàn Quốc: 843 lao động (46 lao động nữ), Malaysia: 838 lao động (419 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 302 lao động (232 lao động nữ), Macao: 40 lao động (37 lao động nữ) và các thị trường khác. 

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 99.415 lao động (31.772 lao động nữ), vượt 4,65% kế hoạch năm 2015 và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

P.H.