Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt; thực hiện các chính sách đối với người có công; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Nam Phương