Đối tượng được ưu tiên đào tạo nghề là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác. Sau học nghề, 81,4% lao động nông thôn có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn.

Kết quả này cho thấy, các ngành, nghề đào tạo dành cho lao động nông thôn tương đối phù hợp với nhu cầu của người học và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội là chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tổng kinh phí tiến hành đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 là hơn 1.300 tỷ đồng.

P.H