Số lượng cụ thể gồm: 611 cơ sở tồn trữ kinh doanh khí LPG, 179 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 80 cơ sở giày da, 46 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng mã và 42 cơ sở sản xuất buôn bán hóa chất…

Qua kiểm tra tại một số cơ sở hoạt động kinh doanh các mặt hàng như: gas, xăng dầu, hóa chất… hầu hết các cơ sở này không đảm bảo các điều kiện cần và đủ về PCCC, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh.

Đ.H.