Công văn nêu rõ: Phó Thủ tướng cho phép thành lập và đầu tư khu công nghiệp Xuân Lộc với quy mô diện tích là 97ha. Khu công nghiệp Xuân Lộc được tổ chức và hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp và khu chế xuất ban hành kèm Nghị định 36/CP của Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện dự án đầu tư theo ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan.

Đồng thời, trên cơ sở đó tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng và quyết định thành lập khu công nghiệp Xuân Lộc theo đúng quy định hiện hành.

P.H.