Theo đó,  nguyên tắc làm việc của hội đồng là định giá phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm; trung thực, khách quan, công khai và kịp thời. Nghị định này cũng quy định rõ, Hội đồng định giá tài sản ở cấp tỉnh, cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan tài chính cùng cấp để định giá các loại tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Hội đồng định giá tài sản ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập để thực hiện việc định giá tài sản có giá trị đặc biệt lớn và thực hiện việc định giá lại trong các trường hợp quy định cụ thể. Nghị định quy định thành phần hội đồng định giá cũng như việc thành lập Hội đồng định giá trong trường hợp đặc biệt; quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá, của thành viên của Hội đồng định giá tài sản, trình tự thủ tục tiến hành..

Lâm Phong