Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết thí điểm từ năm 2005 đến nay, ngoài thu hút được nguồn lực từ xã hội đầu tư cho hoạt động đăng kiểm thì mô hình cho phép tư nhân đầu tư cơ sở vật chất và tiến hành đăng kiểm còn tồn tại nhiều bất cập, nhất là các sai phạm trong hoạt động kiểm định, quản lý chất lượng cũng như điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Qua kiểm tra, đánh giá tại các TTĐK và căn cứ vào các quy định, Cục ĐKVN cũng đã đình chỉ hoạt động có thời hạn 6/9 trung tâm, đình chỉ chức danh của 51 đăng kiểm viên

T.Huyền