Dự hội thảo có đông đảo các tướng lĩnh, cựu chiến binh, các giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội, những người đã từng tham gia lãnh đạo, chỉ huy và trực tiếp chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các ý kiến và tham luận trình bày tại hội thảo với những nội dung hết sức phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực và ở những góc độ khác nhau, nhưng đều thống nhất và góp phần khẳng định sự đúng đắn trong đánh giá của Bộ Chính trị TW Đảng về thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là: "Thắng lợi của đường lối quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta";

tập trung trước hết vào các vấn đề chiến lược tạo ra sức mạnh tổng hợp; phương pháp biện chứng về đánh giá, so sánh lực lượng trong chiến tranh; về thời cơ chiến lược, sự sáng tạo về nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng, lần lượt làm thất bại 4 chiến lược của đế quốc Mỹ xâm lược; về phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, kết hợp tính văn hóa của đất nước với đỉnh cao trí tuệ của loài ngoài; bản lĩnh chính trị và tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của dân tộc Việt Nam;

về vai trò của miền Bắc XHCN và tiền tuyến lớn miền Nam; trình độ làm chủ khoa học - kỹ thuật quân sự hiện đại đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí và phương tiện hiện đại của Mỹ; sức mạnh liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ to lớn, có hiệu quả của các nước XHCN, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Với quan điểm khách quan, khoa học và với phương pháp tiếp cận đúng đắn, hội thảo sẽ góp phần đánh giá đúng đắn, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về nguồn gốc chiến tranh, những nhân tố cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù hung bạo, tầm vóc lớn lao và ý nghĩa thời đại của cuộc đụng đầu lịch sử giữa chính nghĩa và hung tàn, giữa chí nhân với cường bạo, giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược.

Cuộc hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề và rút ra những bài học kinh nghiệm, các giá trị tinh thần, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; thiết thực đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước

TTXVN