Hiện Trung tâm cũng đã hoàn thiện, gửi hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc của gần 10 nghìn lao động thuộc diện điều chỉnh của Bản Ghi nhớ đặc biệt nối lại việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) (bao gồm: các lao động có chứng chỉ tiếng Hàn năm 2011, lao động đã đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính (EPS-Topik) vào tháng 8/2012, nhưng chưa thi do Chương trình EPS tạm dừng và các lao động về nước đúng hạn, đã kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính  nhưng chưa được chọn)

Lao động Việt Nam về nước đúng hạn làm thủ tục trở lại Hàn Quốc làm việc.