Theo đó, chậm nhất đến ngày 15/8, các đơn vị có nhiệm vụ bố trí tái định cư phải hoàn thành việc giao đất tái định cư thực tế cho các hộ chính bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 1/1/2005.

Nếu vướng giải tỏa hoặc vì lý do khác không thể giao đất tái định cư theo thời gian nói trên, yêu cầu các đơn vị bố trí tái định cư phải phối hợp với UBND quận, huyện (hoặc UBND xã, phường) sở tại và chủ hộ để chuyển đổi địa điểm tương đương đã có đất thực tế; báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 31/7.

Cũng theo văn bản này, các đơn vị không được thỏa thuận bằng cam kết chờ đất. Các đơn vị được giao nhiệm vụ giải tỏa có trách nhiệm rà soát báo cáo UBND thành phố bằng văn bản trước ngày 31/7, các trường hợp bàn giao mặt bằng trước ngày 1/1/2005 nhưng chưa được đơn vị bố trí tái định cư giao đất thực tế; nếu không báo cáo sẽ chịu trách nhiệm liên đới.

Sau ngày 15/8, thủ trưởng đơn vị giải tỏa và thủ trưởng đơn vị tái định cư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu có thiếu sót, chưa giao đất thực tế hoặc chưa chuyển đổi địa điểm tái định cư thực tế thuộc diện nói trên

S. Lam