Thành đoàn còn tổ chức cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện "không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy"; phổ biến, học tập các nội dung về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn giao thông, Luật Dân sự, Luật Thanh niên...

Thành đoàn và các cơ sở đoàn ở Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ xung kích xây dựng bằng các chương trình biểu diễn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các khu dân cư, điểm chợ, trường học... qua đó, giáo dục đoàn viên thanh niên ý thức trách nhiệm, kỹ năng hoạt động phòng tránh các tệ nạn xã hội...

Nguyễn Sơn