Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội như Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân để phản đối việc nhà trường, giáo viên dạy thêm các cháu ở bậc tiểu học. Đồng thời, các tổ chức xã hội trên địa bàn phối hợp với các trường học, đơn vị quản lý giáo dục có ý kiến không để các trường tiểu học đưa ra lớp chọn. Không để các giáo viên đã nghỉ hưu mở lớp dạy thêm bậc tiểu học tại nhà.

Bên cạnh đó, nhằm giảm thiểu áp lực cho các cháu ở bậc tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đến các đơn vị quản lý giáo dục ở các địa phương trên địa bàn tỉnh không đánh giá bằng điểm đối với học sinh lớp 1; Không công khai kết quả đánh giá đối với từng cá nhân học sinh trước tập thể lớp và các cuộc họp phụ huynh; Không ra thêm bài tập khó đối với mọi học sinh trong lớp do mình phụ trách. Các trường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên trong tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học lớp mình phụ trách…

Lam Hồng